ISKUn vastuullisuustekoja 2011-2020

ISKU on systemaattisesti kehittänyt vastuullisuustoimintaansa edeltäneen vuosikymmenen aikana (2011-2020) ja kehitys jatkuu voimakkaana tulevaisuudessakin. Toiminnan perustana ovat asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen sekä ympäristömääräyksien ja -lainsäädännön antamien vaatimuksien selkeä ylittäminen. ISKUlle vastuullisuus on tekoja.

ISKUlla on sertifioidut johtamisjärjestelmät, joilla varmistetaan vastuullinen toiminta ja jatkuva parantaminen.

• Sertifioitu ISO 9001 -standardin mukainen laadun johtamisjärjestelmä tukee toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä. Järjestelmä auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin yhtenäistämällä toimintatapoja ja asettamalla laatutavoitteita.
• Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan prosesseja ja käytäntöjä. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
• Sertifioitu ISO 45 001 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa ja johtamista.
• Sertifioidulla PEFC (Chain of Custody) puun alkuperän seurantajärjestelmällä osoitetaan luotettavasti, että tuotteisiin on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.

ISKUn tuotantotehtaat sijaitsevat Lahdessa.

• ISKU on keskittänyt materiaalihankintansa kotimaahan.
• Ostoista 80% tulee kotimaasta, 15% EU-alueelta ja 5 % EU:n ulkopuolelta.
• ISKUlla aulakalusteiden, sohvien sekä säilyttimien osalta kotimaisuusaste on jopa 95 %. Kotimaisuudesta kertoo tuotteiden avainlippu-merkki.

ISKUn pääkonttorin eli ISKU Centerin energiatalous perustuu poikkeuksellisen tehokkaaseen maalämpöpumppujärjestelmään, joka huolehtii sekä kiinteistön lämmityksestä että jäähdytyksestä.

• Maalämpökaivoja on lähes 50 ja ne ovat noin 320 metrin syvyistä.
• Kiinteistön katolle asennettiin aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottamaa sähköä käytetään mm. kiinteistön jäähdytykseen ja sähköautojen lataukseen.
• Nämä ISKUn pääkonttorin uudet energiaviisaat ratkaisut vähentävät kiinteistön CO2-päästöjä jopa 90%.

Center-katto

Tuotannossa on tehty energiasäätötoimenpiteitä osana yli 80 M€ investointiohjelmaa:

Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus, ilmanvaihtokoneiden modernisointi, valaistuksen uudistaminen LED-lamppuihin ja purunpoiston uudistaminen. Näin sähkö- ja lämpöenergian CO2-päästöt ovat vähentyneet vuositasolla 500-600 tn vuoden 2015 tasosta.

Liuotinpäästöt (VOC) ilmaan hyvin pienet

• ISKU on siirtynyt viime vuosien aikana vaiheittain käyttämään tuotannossa vesiohenteisia lakkoja, petsejä ja maaleja. Lisäksi kaikki verhoiluliimat ovat nykyisin liuotinvapaita aineita.
• Tuotteiden emissiot sisäilmaan ovat hyvin alhaiset

Toiminta ei vaadi ympäristölupaa

• Tuotannon ympäristövaikutukset ovat niin pienet, ettei toiminta vaadi ympäristölupaa

Tehdas-Lahdessa

Materiaalien ympäristömyönteisyys

• Lähes kaikki ISKUn kaikki tuotteet ovat saatavilla myös antimikrobisena (ISKU+). Antimikrobiset pinnat torjuvat epäpuhtauksia tauotta ja väsymättä estäen bakteerikantojen lisääntymisen ja leviämisen. Antimikrobiset teknologiat pohjautuvat hopeaioneihin, organofunktionaalisiin silaaneihin tai kuparin ominaisuuksiin. ISKU käyttää vain EPA-hyväksyttyjä kuparijohdannaisia osana ISKU+ konseptia. Eri pinnoille soveltuu erilaiset teknologiat.
• ISKU on asettanut toimittajilleen tiukat materiaalien ympäristövaatimukset, jotka perustuvat mm. Joutsenmerkin ja Möbelfaktan kriteereihin. ISKUn tavoitteena on parantaa valikoiman tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden ympäristömyötäisyyttä, vähentää sisäilmapäästöjä ja varmistaa tuotteiden kierrätettävyys tuotteen elinkaaren lopussa. Valitsemme mahdollisuuksien mukaan M1-sertifioituja materiaaleja. M1 sertifiointi kertoo materiaalin alhaisesta sisäilmaemissiotasosta (mm. formaldehydi, VOC, ammoniakki, hajut). Työtuolisarjamme Still ja Step+ ovat M1 sertifioituja.
• Vaahtomuoveilla on CertiPUR sertifikaatti, joka kertoo siitä, että materiaalit on testattu eikä niissä ole raja-arvojen ylittäviä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaalipitoisuuksia (ml. formaldehydi).
• Yli 80 % ISKUn huonekaluissa käytetyistä kankaista on ympäristömerkki (EU-kukka tai Ökö tex 100)
• Yli 99 prosenttia tehtaan jätteistä menee materiaali- ja energiahyötykäyttöön
• Kaikki ISKUn käyttämät pakkaukset ovat kierrätettäviä joko energiana tai materiaalina. Uudelleenkäytettäviä pakkauksia ovat mm. työtuolien pillerirasiat, lepotuolien laatikot ja pöytien kulmasuojat. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ilman erikoistyökaluja erotettavissa. Pakkausmateriaaleissa ei ole klooripitoisia muoveja. Olemme viime vuosina kehittäneet mm. tuolipakkauksia ja vähensimme pakkauksissa käytettyä muovia 20000 kiloa vuositasolla. ISKU huolehtii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä lainsäädännön mukaisesti. Hyötykäyttövelvoitteen täyttämiseksi ISKU on rekisteröitynyt pakkausalan ympäristörekisteri RINKI:in.

Step-m1

ISKUn kaikki pääkaupunkiseudun huoltoajot on ajettu biokaasuautolla syksystä 2016 alkaen. ISKUn pääkaupunkiseudun kalustetoimituksista menee n. 15 % biokaasuautoilla.

Vastuullisuus hankintaketjussa

• ISKUlla on tiukat toimittajien valintakriteerit sekä laatu- ja ympäristövaatimukset.
• Hankintoja on keskitetty systemaattisesti Suomeen. Laadun varmistamiseksi toimittajien määrä on vähennetty 700 -> 100
• Toimittajat sitoutetaan ISKU Code of conductiin ja hankinnan periaatteisiin aina osana sopimusneuvotteluita.
• Sosiaalisen vastuullisuuden toimittaja-auditointeja tehdään säännöllisesti riskimaissa.

Sairauspoissaolot vähentyneet merkittävästi oheisella jaksolla

• ISKUn turvallisuusjohtamisen lähtökohtana on jatkuva työterveyden ja työturvallisuuden kehittäminen ja parantaminen tukien tulos- sekä kehittämistavoitteita. Yhtiössä on työsuojelutoiminto, joka koordinoi koko työturvallisuuden johtamista. Työturvallisuusorganisaatio tekee työpaikkakäyntejä ja auditointeja kattaen koko Suomen toiminnot.
• ISKUlla on sertifioitu ISO 45001 -standardiin perustuva työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Konsernin sairauspoissaoloprosentti vuonna 2019 oli 3,0 %.

Hanna-ompelija