Vastuullisuustyö on meillä jokapäiväistä työtä

Iskussa vastuullisuustyö on osa jokapäiväistä johtamista. Toimintaa ohjaavat konsernin arvot, missio, strategia ja visio sekä kirjatut johtamisperiaatteet. Isku-konsernissa on johtoryhmän hyväksymät laatu- ja ympäristöpolitiikka, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka sekä Code of conduct, joka luo toiminnalle eettiset periaatteet.

”Isku ei halua tehdä asioita pelkästään lakien ja pykälien mukaan vaan selkeästi ylittää ne. Uskomme vahvasti, että vastuullinen liiketoiminta on myös kannattavaa liiketoimintaa. Vastuullisuus tarkoittaa meille ennen kaikkea tyytyväisiä asiakkaita ja henkilöstöä, kotimaisuutta, terveellisiä ja kestävää kehitystä tukevia materiaalivalintoja sekä ympäristömyötäistä ja taloudellisesti kestävää toimintaa”, kertoo Iskun laatu- ja ympäristöjohtaja Hanna Eskola.

Sertifioidut johtamisjärjestelmät

Iskulla on sertifioidut johtamisjärjestelmät, joilla varmistetaan vastuullinen toiminta ja jatkuva parantaminen.

Sertifioitu ISO 9001 -standardin mukainen laadun johtamisjärjestelmä tukee toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä. Järjestelmä auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin yhtenäistämällä toimintatapoja ja asettamalla laatutavoitteita.

Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan prosesseja ja käytäntöjä. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa ja johtamista.

Sertifioidulla PEFC (Chain of Custody) puun alkuperän seurantajärjestelmällä osoitetaan luotettavasti, että tuotteisiin on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.

Vastuullisuuttamme ohjaavat periaatteet

Kestävää kehitystä ja vastuullista toimintaa ohjaavat johtoryhmän hyväksymät YK:n kestävän kehityksen periaatteet, Iskun Code of conduct, hankinnan periaatteet, ympäristö- ja laatupolitiikat sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka.

YK kestävän kehityksen periaatteet

YK:n jäsenmaat sopivat New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa 25.-27.9.2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta sekä tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen toimintoja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti.

YK kestavan kehityksen tavoitteet

Isku Code of conduct

Iskun Code of conductissa sitoudutaan noudattamaan kaikkia toimintaan liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa maissa, joissa toimitaan. Isku tunnustaa YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet; yhdistymisvapaus, järjestäytymisoikeus, oikeus työsopimusneuvotteluihin, pakkotyön kielto ja työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä kohtelu. Iskun Code of conductissa sitoudutaan myös YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisäksi kantaa otetaan mm. tasa-arvoon ja tasapuoliseen kohteluun, henkilöstön työolosuhteisiin, rehellisyyteen ja reiluun kilpailuun sekä eturistiriitoihin ja ympäristövastuuseen.

Hankinnan ostoperiaatteet

Iskun Code of Conduct -periaatteet ovat aina osa hankintasopimuksia. Isku vaikuttaa aktiivisesti myös siihen, että tavarantoimittajat noudattavat Iskun vastuullisen liiketoiminnan periaatteita. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimittajaverkostoa, joka on valmis aktiivisesti edistämään eettisesti kestävää kehitystä. Isku tukee ja kannustaa yhteistyökumppaneita vastuulliseen toimintaan. Isku edellyttää myös, että toimittajat noudattavat kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä. Lisäksi Iskulla on tiukat kirjatut materiaalien ja tuotteiden ympäristö- ja laatuvaatimukset.

Ympäristöpolitiikka

Iskun ympäristöasioiden hoidon jatkuvan parantamisen perustana ovat asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset sekä ympäristömääräyksien ja -lainsäädännön noudattaminen. Ympäristöpolitiikassa Isku sitoutuu vähentämään tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia ja ottaa huomioon tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset raaka-aineesta tuotteen kierrättämiseen asti. Iskussa nähdään, että laadukkaan tuotteen pitkällä elinkaarella säästetään luonnonvarojen käyttöä ja vähennetään syntyvää jätettä. Viestinnällä kannustetaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tekemään valintoja ympäristöystävällisempään suuntaan.

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Iskun työterveys- ja turvallisuusjohtamisella on tavoitteena jatkuva työterveyden ja -turvallisuuden kehittäminen yrityksen strategisia ja operatiivisia tavoitteita tukien. TTT-toiminnassa Isku tähtää työtapaturmien estämiseen ja terveyden edistämiseen organisaation kaikilla tasoilla sekä huomioi ja haluaa ylittää lakien, asetusten ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa kuuluu tärkeänä osana työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen.