Tutkimukset näyttävät suunnan

Viimeisen vuoden aikana on tehty lukuisia tutkimuksia ja kyselyitä pandemian aiheuttamista muutoksista työnteossa ja työympäristöissä. Tiivistimme yhteen asiantuntijoiden sekä toimitilojen käyttäjien näkemyksiä tästä ajasta ja tulevaisuudesta.

ISKU teetti marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välillä haastattelututkimuksen, johon osallistui 90 päättäjää. Ohessa otteita tutkimusraportista:

Koronavirus on aiheuttanut merkittäviä muutoksia työelämässä ja yritysten toiminnassa

Tutkimuksessa suurimmiksi muutoksiksi koettiin etätöiden merkittävä lisääntyminen, henkilöstön turvallisuuden varmistaminen, suojaamis- ja hygieniatarpeista huolehtiminen, tilojen uudelleen organisointi, tilatarpeiden väheneminen ja henkilöstön henkisen hyvinvoinnin tukeminen. Vastaajista 63 prosenttia arvioi näiden muutostarpeiden merkittävyyden melko tai erittäin merkittäväksi, 9 prosenttia arvioi muutostarpeet vähän tai ei lainkaan merkittäväksi.

Työpaikoilla on tilaratkaisuissa merkittäviä muutoksia sekä uudelleenjärjestelyiden että muuttuneiden tilatarpeiden suhteen. Vastaajat kokevat tärkeäksi hygienia- ja turvallisuustekijöiden huomioinnin, mutta myös työtilojen muokattavuuden ja monikäyttöisyyden. Erilaisille kokous-, monitoimi- ja avotiloille on tarvetta, kun pohditaan mitoitusta ja ryhmittymistä työpaikoilla. Uusia ratkaisuja ja innovaatioita haetaan sujuvoittamaan työntekoa uudessa tilanteessa.(Innolink & ISKU, 2021)

Kuvio: Arvioi asteikolla 1-5 kuinka pysyvinä näet pandemiatilanteen aiheuttamat työelämän muutokset yrityksessäsi, vaikka pandemiatilanne palautuisi normaaliksi tai lähelle sitä?

Text-kaavio

Pandemia kiihdytti jo alkanutta muutosta

Monipaikkainen työskentely on ollut vakiintunut käytäntö jo vuosia. Pandemia toi haasteita etenkin yrityksille, joiden työtavat ovat olleet paikkasidonnaisia. Nopea siirtyminen etätyöskentelyyn ja digitaalisiin työ- ja kokouskäytäntöihin on vaatinut opettelua. Toisaalta monissa yrityksissä on huomattu, että toiminnot, joita ei ole niin sanotusti voinut tehdä muualla kuin toimistolla, ovat sujuneet etänä yllättävän hyvin. Kokemukset ovat laajentaneet ajattelua työstä ja työn tekemisen tavoista. Paluuta täysin entisiin käytäntöihin ei pidetä enää tavoitteena.

Työkulttuuri muutoksessa

Työelämä ja henkilökohtainen elämä ovat pitkien etätyöjaksojen myötä sekoittuneet ja palaverin ruuduilla on vilahdellut lapsia ja lemmikkejä. Olemme kokeneet digiloikan lisäksi kulttuurisen loikan, jossa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen suhtaudutaan uudella, joustavammalla tavalla. Pääasiassa uudet mahdollisuudet valita työskentelyn tavat soveltumaan perheen arkeen on otettu tyytyväisenä vastaan. Joustavammat käytännöt ovat monissa yrityksissä olleet uusi ilmiö. Nyt kokemukset tulisi arvioida ja pohtia mitkä käytännöt voisivat jäädä pysyviksi.

Muunneltavat toimitilat lisäävät mahdollisuuksia ja tuovat säästöjä

Nyt on aika arvioida uudelleen käytettävissä olevia resursseja. Toimitilat ovat monessa yrityksessä jääneet väliaikaisesti tyhjilleen tai käyttöasteet tiloissa ovat olleet erittäin alhaiset ja yritykset ovat valmiita tutkimaan tarkemmin tarpeisiinsa soveltuvia monitilaratkaisuja.

Jaetussa käytössä sekä tilat, kalusteet että laitteet vähentävät kustannuksia yhtä työntekijää kohden. Henkilöstömäärään nähden toimitiloja varustetaan siis vähemmän, jolloin laatuun voidaan satsata enemmän ja samalla rahalla saadaan aikaan monipuolisempi työympäristö.

Text-tutkimustulokset

Muuttuva työ

Työ muuttuu – työympäristöt muuttuvat myös. Tutustu Muuttuva työ -julkaisuumme, joka tarjoaa näkökulmia ja herättää pohtimaan työyhteisösi tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessamme 60 prosenttia vastaajista arvioi pandemiatilanteen aiheuttamien työelämän muutosten jäävän pysyviksi tai melko pysyviksi. Miten tämä vaikuttaa työympäristöön?