Tieto ohjaa toimintaa

Tiedolla johtaminen on työympäristöstä kerätyn ja analysoidun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Työympäristö-asiantuntijoiden avulla saadaan johdettua muutostarpeet ja asetetut tavoitteet onnistuneiksi ratkaisuiksi.

Työympäristön tiedolla johtamisen prosessi

Tilanteessa, jossa yrityksen toimintaan tai tiloihin kohdistuu muutospaineita, on asiantuntijoiden laaja-alainen näkemys usein tarpeen. Tulevaisuutta on mahdoton aukottomasti ennustaa, mutta kartoittamalla olemassa olevat työntekemisen tavat ja niiden haasteet sekä yhdistämällä kerätty tieto yrityksen tavoitteisiin, täsmentyy muutostarpeen laajuus ja suunta. Näin voidaan perustellusti määritellä ne muutoksen avaimet, joilla saavutetaan sekä toimivat fyysiset tilat että digitaalisen ja sosiaalisen työympäristön tavoitteet.

Osallistaminen sitouttaa muutokseen

Asiantuntijavetoinen työympäristömuutos on aina yhteistyötä ja osallistavaa kehittämistä. Sekä johdon että henkilöstön sitouttaminen on onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää.

Työympäristöasiantuntijoiden apu muutosprosessissa nopeuttaa ja sujuvoittaa muutoksen läpiviemistä. Usein ulkopuolinen, neutraali taho poistaa ennakkoluuloja ja herättää työyhteisössä luottamusta. Hyväksi havaittujen metodien ja mittarien soveltaminen sekä asiantuntijoiden hyödyntäminen muutosprosessissa säästää selkeästi organisaation aika- ja henkilöresursseja.

Työympäristön muutosprosessi ja sen osa-alueet:

  1. Kipupisteen tunnistaminen: Ydinongelman tunnistaminen.

  2. Tavoitetilan määrittäminen: Mitä pitää muuttua, että tavoitetila saavutetaan? Mitkä ovat ne elementit, jotka ohjaavat muutoksen kohti tavoitetta?

  3. Tiedon keruu, raportointi ja analysointi: Määritetään ne vaikuttimet, joita tutkimalla ja mittaamalla saadaan analysoitua muutoksen avaimet. Henkilöstön osallistaminen tiedon tuottamiseen.

  4. Toimenpiteiden määrittäminen: Analysoitu tieto ohjaa muutokseen tarvittavien toimenpiteiden määrittämistä.

  5. Muutoksen jalkauttaminen ja muutostoimenpiteiden toteuttaminen:
    Mitä suurempi muutos, sitä tärkeämpää on seurata ja ohjata toteutumista. Henkilöstön sitouttamisella varmistetaan muutoksen onnistuminen.

  6. Seuranta ja jatkokehitys: Muutoksen onnistumista kannattaa mitata. Todentaminen voi tapahtua esimerkiksi haastattelulla, käyttöastemittauksella tai sähköisellä kyselyllä. Jatkokehityksen tarve ja toimenpiteet perustuvat tällöin kerättyyn ja analysoituun tietoon.

Muuttuva työ

Työ muuttuu – työympäristöt muuttuvat myös. Tutustu Muuttuva työ -julkaisuumme, joka tarjoaa näkökulmia ja herättää pohtimaan työyhteisösi tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessamme 60 prosenttia vastaajista arvioi pandemiatilanteen aiheuttamien työelämän muutosten jäävän pysyviksi tai melko pysyviksi. Miten tämä vaikuttaa työympäristöön?